WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się 23 czerwca 2020 roku, 20 Radnych obecnych podczas obrad, jednogłośnie udzieliło Wójtowi Gminy Grybów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za 2019.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grybów wotum zaufania poprzedziło przedstawienie raportu o stanie Gminy Grybów za rok 2019 oraz debata nad nim. Raport, który opracowała Sekretarz Gminy Danuta Krok, zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a zatem dane dotyczące procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji organu wykonawczego w 2019 roku.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania  budżetu Gminy Grybów za 2019 rok. Przyjęto ją jednogłośnie.
Punktem zamykającym część obrad poświęconą zarówno raprotowi jak i wykonaniu budżetu Gminy Grybów za rok 2019 było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Podobnie jak w poprzednich głosowaniach, radni jednogłośnie zagłosowali za jego udzieleniem.
Dzisiejsza sesja jest sesją absolutoryjną, jedną z najważniejszych w działalności Rady Gminy - mówi Jacek Migacz, Wójt Gminy Grybów. Radni Gminy Grybów podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy jednogłośnie, za co im serdecznie dziękuję. Udzielenie absolutorium to nie tylko absolutorium Wójta, ale także obecnych Radnych oraz pracowników urzędu, którzy każdego dnia realizując obowiązki służbowe dbają o to , by budżet Gminy był zrealizowany na tak wysokim poziomie. Dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniają się do tak dynamicznego rozwoju naszej małej, lokalnej społeczności!
W sesji wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Starosta Nowosądecki Antoni Koszyk oraz Radni Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba i Wiktor Obrzut. Starosta na ręce Wójta Jacka Migacza złożył podziękowania za dobrą współpracę, a także przekazał informacje dotyczące realizacji bieżących przedsięwzięć dotyczących Gminy, w ramach zadań Powiatu.
 
 

fot. M.Książkiewicz 

 

GALERIA