OGŁOSZENIE O NABORZE RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

W terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Grybów

 Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

1. Pełnoletnich, 
2. Zamieszkałych na terenie Gminy Grybów,
3. Posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
4. Posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. Które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Ze względu na to, że rachmistrz terenowy będzie realizował wywiady przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie przeznaczone do przeprowadzenia spisu, kandydat na rachmistrza powinien dodatkowo posiadać co najmniej podstawowe umiejętności posługiwania się takimi urządzeniami.
Zgłoszenia należy dokonać na Formularzu:  do pobrania
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w terminie do 8 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy 
w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów pokój nr 1 na parterze. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
Informacji dotyczących naboru kandydatów udziela pan Łukasz Dziedzic – koordynator gminny PSR 2020, tel. 18 448 42 23, email: ldziedzic@gminagrybow.pl.
 
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego 
                   (-) Danuta Krok
 
 
 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów
na rachmistrzów terenowych do pobrania