OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRYBÓW

Zgodnie z decyzjami, poleceniami i zarządzeniami:

Ministrów: Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego na terenie Gminy Grybów:

  • zawieszone  zostały   zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
  • zamknięte instytucje kultury w tym biblioteki,
  • zawieszona działalność warsztatów terapii  zajęciowej, placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy,
  •  zawieszono organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
  • zakazano odwiedzin wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • zakazano odwiedzin w domach pomocy społecznej.

  

                                                                                   Wójt Gminy Grybów

                                                                                     /-/ Jacek Migacz