Informacja

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 Zwracamy uwagę na niewystarczającą ilość wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego w wielu budynkach na terenie naszej Gminy. Przypominamy, iż normy ilości nieczystości ciekłych określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, wg niniejszego oblicza się szacunkową ilość odprowadzanych nieczystości ciekłych przy braku wodomierza w budynku. 

Przykładowe przeliczenie co do koniecznej częstotliwości wywozu nieczystości z szamba szczelnego:
4 (ilość zamieszkujących budynek osób) * 2,4 m3/mieszkańca/miesiąc = 9,6m3 nieczystości odprowadzanych do zbiornika na miesiąc.
Przy pojemności istniejącego szamba przykładowo 10m3 częstotliwość wywozu co miesiąc. 
Przypominamy, iż zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntów, rowów, rzek i zbiorników wodnych.
Właściciele nieruchomości, którzy usuwają z terenu nieruchomości  nieczystości ciekłe, zobowiązani są zawrzeć umowę na wywóz z firmą wykonawczą, posiadającą w tym zakresie stosowne zezwolenie.
 
 
Poniżej link do strony w/w rozporządzenia: