Uwaga ważna informacja odpady – nieruchomości niezamieszkałe

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Grybów w dniu 27 lutego 2020r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Gminy Grybów informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. instytucje oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, słowem: nieruchomości niezamieszkałe, obowiązane będą do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do prowadzenia na terenie Gminy Grybów tego rodzaju działalności.

Wykaz podmiotów dostępny na stronie internetowej: 

  https://bip.malopolska.pl/uggrybow,m,96918,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html

Zgodnie z  § 17 pkt. 3 Regulaminu  Wójt Gminy Grybów sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem czystości i porządku na terenie gminy w tym  umów oraz realizacja innych obowiązków wynikających z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów”. 

Przypomnijmy o najważniejszych z tych obowiązków:

• wyposażenie nieruchomości niezamieszkałe w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym, dotyczy to również miejsc gromadzenia odpadów,

• selektywne zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów,

• podpisanie umowy z odbierającym odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałej.

Wprowadzona zmiana jest następstwem nowych uregulowań prawnych w ustawach: z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2010 ze zm.) i z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy Grybów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Grybów w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.