Jutro Sesja Rady Gminy

Podczas jutrzejszej (27 lutego br.) sesji Rady Gminy Grybów, radni podejmować będą między innymi uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Grybów oraz uchwałę w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez mieszkańców Gminy.

 

Zmiana  zasad  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  to  skutek  nowych  regulacji  prawnych i nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na Gminę. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji to lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym wzrastające opłaty wnoszone przez mieszkańców. W obecnym krajowym systemie, finansowanie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przerzucone jest całkowicie na mieszkańców, co oznacza, że Gmina nie może „dokładać” do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Warto przypomnieć w tym miejscu,  że ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte przez Gminę z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
– wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.
Żadne inne wydatki ponoszone przez Gminę nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.
(D.K)