GUS- Badania ankietowe w województwie małopolskim

Urząd Statystyczny w Krakowie Uprzejmie informuję, że w 2020 r. będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych. W załączeniu przekazuję także wykaz badań realizowanych w 2020 r. oraz obowiązujące wzory legitymacji ankietera.

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2020 ROKU

 

Nazwa badania

Symbol badania

Termin realizacji badania

Imię i nazwisko koordynatora

Kontakt

Badanie budżetów gospodarstw domowych

BBGD

1.01-31.12.2020

Danuta Włodarczyk

12-656-30-57

wew. 33

Uczestnictwo ludności w kulturze

DS-58

1.01-31.01.2020

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

DS-52

1.10-19.10.2020

Kondycja gospodarstw domowych

KGD

1.01- 31.12.2020

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

BAEL

1.01- 31.12.2020

Iwona Filipowska

12-656-30-57 wew. 36

Wypadki przy pracy i problemy związane z pracą

ZD-G

II kwartał 2020

Powszechny Spis Rolny

PSR

1.09-30.11.2020

Danuta Pietruszka

12-656-30-57

wew. 37

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego

R-ZW-S

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-ZW-B

1-26.06.2020

1-23.12.2020

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

AK-R

15-31.01.2020

15-31.07.2020

Europejskie badanie warunków życia ludności

EU-SILC

23.04-28.06.2020

Barbara

Jakóbczak-Wójcik

 

12-656-30-57

wew. 30

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

PKZ

2.01-20.01.2020

1.04-20.04.2020

1.07-20.07.2020

1.10-20.10.2020

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej 

PDP, BRG, BRGp

1.01-31.12.2020

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

SSI-10

01.04-29.05.2020

Notowanie cen detalicznych

C02

2.01-31.12.2020

Kinga Gębka

12-656-30-57

wew. 36

Notowanie cen targowiskowych

R-CT

2.01-31.12.2020  

DYREKTOR

Agnieszka Szlubowska