Budżet gminy na 2020 rok przyjęty jednogłośnie. Aż 20 mln na inwestycje!

Podczas XIV sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się w przedostatni dzień 2019 roku, dwudziestu jeden radnych opowiedziało się jednogłośnie za przyjęciem Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na rok 2020. Miłym akcentem podczas obrad były odwiedziny zespołu Ptoszkowioki, które przyjechały do radnych oraz gości z życzeniami świątecznymi.

W poniedziałek, 30 grudnia br. w sali Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej odbyła się XIV sesja Rady Gminy Grybów. W obradach uczestniczyło dwudziestu jeden radnych. 

Porządek obrad obejmował m.in.:
- przyjęcie protokołu z XIII sesji
- interpelacje i zapytania radnych
- udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
- informacja Wójta Gminy o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022
- podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokali użytkowych położonych w budynkach komunalnych Gminy Grybów
- podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok
- podjęcie uchwały budżetowej Gminy Grybów na 2020 rok
- podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grybów.
- sprawy bieżące

Przyjęcie uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej skomentował wójt Jacek Migacz: - To była jedna z najważniejszych sesji w bieżącym roku. Uchwała budżetowa oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej to najistotniejsze dokumenty dla każdego samorządu, stanowią bowiem o planach inwestycyjnych gminy na nastepny rok. Wyznaczają również kierunki rozwoju gminy. Budżet gminy Grybów na rok 2020 zaplanowany został na poziomie 136 mln zł, zaś wydatki wyniosą 143 mln zł. Deficyt budżetu w kwocie 7 mln zł planujemy pokryć z pożyczki częściowo umarzalnej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to niezbędne dla zwiększenia intenywności inwestycji w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, a tego właśnie oczekują mieszkańcy. Łącznie na wydatki inwestycyjne przeznaczymy około 20 mln złotych, głównie na wspomniane wcześniej zadania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Polnej, kontynuację wymiany niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe, dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem OZE w gospodarstwach domowych oraz udzielenie dotacji na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Krużlowa Niżna. Zarezerwowane zostały także środki na remont i modernizację dróg gminnych, ich bieżące utrzymanie a także budowę oświetlenia ulicznego oraz chodników przy drogach powiatowych jako współudział ze Starostwem Powiatowym. Budżet gminy na 2020 rok to trudny budżet ze względu na niedoszacowanie subwencji oświatowej. Gmina z własnych dochodów przeznacza na dofinansowanie zadań oświatowych 16 mln złotych. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jak widać po głosowaniu pozytywnie ocenili go również radni naszej gminy, za co serdecznie dziękuje. Podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panią Skarbnik Anną Mogilską za opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz projektów uchwał. 

Po zakończonych obradach na sali w ZWiK pojawił się zespół regionalny Ptoszkowioki pod opieką Stanisława Książkiewicza. Dzieci oraz młodzież z Ptaszkowej wystąpiły z krótką kolęda oraz świątecznymi życzeniami, zaś obecni na sali Wójt, Wicewójt, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy Urzędu, radni, sołtysi oraz goście połamali się opłatkiem, składając sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

GALERIA