XIII Sesja Rady Gminy Grybów

W dniu 12 grudnia 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Grybów. Wśród gości, którzy przybyli na sesję byli Wiktor Durlak - Senator RP, Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki oraz Anna Radzik - radna Powiatu Nowosądeckiego.

 

Podczas obrad przyjęto następujące uchwały:
- w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grybów na lata 2020-2024.
 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/357/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
- w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Radni wysłuchali oraz przyjęli również informację Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy na cele społeczne.

fot. M.Książkiewicz

GALERIA