XII Sesja Rady Gminy Grybów

W czwartek, 28 listopada br. w sali ZWIK w Białej Niżnej odbyła się XII Sesja Rady Gminy Grybów obecnej kadencji, w której uczestniczyło 21 radnych. Podczas obrad obecny był wójt gminy Grybów Jacek Migacz wraz z zastępcą Andrzejem Porębą, sekretarz Urzędu Gminy Danuta Krok, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Elżbieta Obrzut oraz sołtysi.

W czasie kolejnych punktów porządku obrad XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Grybów znalazło się sprawozdanie wójta Gminy Jacka Migacza z działalności międzysesyjnej. Warto przytoczyć z niego takie fragmenty jak:
- 20 listopada 2019r w Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, odbyło się postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. W wyniku tego postępowania Magdalena Giera, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paszkowej otrzymała stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
- w zakresie robót remontowo-budowlanych: remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wawrzka, remont budynku komunalnego w miejscowości Siołkowa, utwardzenie placu kostką brukową przy budynku komunalnym w miejscowości Stróże, Wawrzka, Wyskitna (dojścia do siłowni zewnętrznych)
- w ramach realizacji zadania finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości w dniu 20.11.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą: Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Filia Nowy Sącz na kwotę 374 019,32 złotych brutto na dostawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Planowany termin realizacji: 19.12.2019r. ponadto w dniu 28.11.2019r. została podpisana umowa z DefiMed – AED Piotr Kubiszewski, z siedzibą w Gdyni na kwotę: 149 787,20 złotych brutto na dostawę sprzętu medycznego. Planowany termin realizacji: 20.12.2019r.

Podczas sesji przyjęto uchwały w sprawach:
1. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
2. Uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
3. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
4. Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
5. Uworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Grybów o nazwie: „Gminne Centrum Usług Wspólnych w Grybowie” oraz nadania jej statutu.
6. Zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
7. Zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok. 
8. Zmiany uchwały Nr XI/107/2019 Rady Gminy Grybów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

fot. M.Książkiewicz

GALERIA