XI Sesja Rady Gminy Grybów

W czwartek, 24 października 2019 roku w sali obrad Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej odbyła się XI zwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów, w której udział wzięło dwudziestu radnych. Rozpoczęcie sesji poprzedziło wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysa, którego dokonali: wójt Gminy Grybów Jacek Migacz, sekretarz Urzędu Gminy Danuta Krok oraz przewodniczący Rady Gminy Grybów Jacek Ziębiec.

Wśród gości, którzy przybyli na jedynaste posiedzenie Rady Gminy Grybów obecnej kadencji byli: były Senator RP Stanisław Kogut, a także przedstawiciele zarządu Klubu Sportowego Kolejarz Stróże. Prezes klubu sportowego Robert Święs zwrócił się do obecnych na sali radnych oraz wójta z prośbą o rozważenie przejęcia stadionu w Stróżach przez gminę, który obecnie należy do stowarzyszenia, jednak w przeszłości był to obiekt gminny. Prezes przybliżył również aktualną sytuację klubu, jak i stan obiektu. Swoje stanowisko wobec tej kwestii radni wypracują podczas posiedzeń poszczególnych komisji.

Tuż po stwierdzeniu wymaganego kworum przez Przewodniczącego Rady Jacka Ziębca, wójt gminy Grybów wręczył Stanisławowi Kogutowi okolicznściowy list - podziękowanie, za kilkanaście lat służby na rzecz kraju oraz Gminy Grybów jako Senator RP. Wójt dziękował za podejmowane inicjatywy oraz trud pełnienia obowiązków, których efektem jest to, jak rozwinęły się w tym okresie Stróże oraz cała gmina. 

Następnie wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej:

1. W dniu 16.09.2019 r. Gmina Grybów złożyła wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Korona Sądecka polegający na Rozwoju oferty rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego w miejscowości Ptaszkowa. W ramach projektu wybudowany i uruchomiony zostanie park linowy w koronach drzew przy CSZ w Ptaszkowej, zakupiony zostanie quad oraz przenośne toalety. Wartość projektu to 365 025,00 zł w tym dofinansowanie 232 265,00 zł.

2. W ramach naboru z budżetu Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” uzyskano środki dla Orkiestry działającej przy OSP we Florynce. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt muzyczny oraz mundury wyjściowe. Wartość projektu 12 700,00 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

3. W ramach naboru ogłoszonego przez WFOŚiGW w Krakowie dwie jednostki OSP otrzymały dofinansowanie na zakup samochodów pożarniczych:
OSP Siołkowa – kwota zadania 320 000,00 w tym dofinansowanie 137 000,00 zł.
OSP Kąclowa – kwota zadania 300 000,00 w tym dofinansowanie 128 430,00 zł.


W okresie międzysesyjnym zrealizowano m.in. następujące zadania w ramach projektów:

 • „Kapliczki Małopolski 2019” – W lipcu wyłoniony został Wykonawca, który wykona zamówienie. Termin realizacji prac remontowych kapliczki w Siołkowej wynosi 31.10.2019 r. Wartość: 19 700 zł
 • „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” – w dniu 11.09.2019 r. została podpisana umowa na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzce. Wartość umowy 195 318,27 zł. Termin realizacji prac 31.10.2019 r.
 • „Małopolskie remizy” - w dniu 05.08.2019 r. została podpisana umowa na remont pokrycia dachowego w budynku OSP w Gródku. Wartość umowy 92 299,99 zł. Termin realizacji prac 15.10.2019 r.
 • „Fundusz Sprawiedliwości” – w dniu 11.09.2019 r. podpisano umowę na dostarczenie fabrycznie nowego, oznakowanego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu PIC UP z napędem 4x4. W dniu 15.10.2019 r. został dostarczony i odebrany samochód TOYOTA HILUX dla OSP Ptaszkowa. Wartość samochodu to 158 824,00 zł w tym dofinansowanie 150 000,00 zł . W trakcie realizacji jest zakup pozostałego sprzętu ratowniczego.
 • W ramach projektu "Bezpieczna Małopolska 2019" zakupiono 22 komplety ubrań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grybów na łączną wartość: 72 174,43zł dofinansowanie: 27 984,00 zł.
  • OSP Binczarowa – 2 komplety
  • OSP Biała Niżna – 2 komplety
  • OSP Cieniwa - 3 komplety
  • OSP Chodorowa - 4 komplety
  • OSP Florynka – 1 komplet
  • OSP polna – 2 komplety
  • OSP Stara Wieś – 1 kompletOSP Wawrzka – 6 kompletów
  • OSP Wyskitna – 1 komplet

 

W okresie od 12.09.2019 r. do 24.10.22019 r. zrealizowano następujące roboty budowlane:

-  wymiana stolarki aluminiowej - budynek komunalnym w miejscowości Gródek. Koszt wykonanych robót 16 420.50 zł. (brutto)
- utwardzeni placu kostką brukową przy budynku komunalnym w miejscowości Cieniawa. Koszt wykonanych robót 80 002.67 zł. (brutto).
- budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej na terenie gminy Grybów. Koszt inwestycji 269 531.01 zł. (brutto). Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 70.000,00 zł

 

Podczas XI sesji radni podjęli:
- uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gorlicach na kadencję 2020-2023.
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
- uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
-uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia działek w Chodorowej na rzecz mienia komunalnego Gminy Grybów.
- uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia działek w Siołkowej na rzecz mienia komunalnego Gminy Grybów.
- uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
- uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji.
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2019 rok.
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego.

Ponadto radni przyjeli informację  Wójta Gminy o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Przedstawiono także informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok.

oprac. (MAKS)

fot. M.Książkiewicz

GALERIA