IX Sesja Rady Gminy Grybów

W czwartek, 12 września w sali obrad Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej odbyła się IX zwyczajna Sesja Rady Gminy Grybów, w której udział wzięło dziewiętnastu radnych. Wśród gości, którzy przybyli na posiedzenie rady znalazł się m.in. senator Stanisław Kogut. Jak na każdej sesji obecni byli wójt gminy Jacek Migacz, zastępca wójta Andrzej Poręba, sołtysi oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jacek Ziębiec, który na podstawie listy obecności stwierdził wymagane kworum.

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad było sprawozdanie Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza z realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym.

 - Przeprowadzono postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego 5-ciu  pedagogów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę - mówił w swoim sprawozdaniu Wójt Jacek Migacz. - Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymali w dniu 5 września akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 26.07.2019 r. Gmina Grybów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. „Cyfrowy Rozwój Gminy Grybów”. Wartość projektu 1 106 169,75 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 829 627,31 zł.  W dniu 13.08.2019 r. została podpisana umowa w  ramach Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Grybów.  Wartość projektu to 660 000,00 zł w tym dofinansowanie 623 000,00 zł. W dniu 11.09.2019 r. została podpisana umowa na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzce. Wartość umowy 195 318,27 zł. Termin realizacji prac 31.10.2019 r. W sierpniu zostały podpisane umowy  na budowę trzech Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stróże, Wyskitna i Wawrzka. Termin realizacji prac 15.10.2019 r. Wartość zawartych umów: 465 822,88 zł.

W ramach prac remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych w okresie wakacji wykonano:
-  remont budynku szkoły podstawowej w Cieniawie. Wartość prac wynosi: 521 998.59 zł.(brutto)
- docieplenie budynku sali sportowej, wymiana rynien dachowych i spustowych w budynku budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kąclowa. Koszt inwestycji 142 818.60 zł. (brutto).
- utwardzenie placu przy budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego w miejscowości Kąclowa. Koszt wykonanych robót 23 732.85 zł.(brutto)
- malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Biała Niżna. Koszt wykonanych robót 20 172.00zł(brutto)
- remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w miejscowości Ptaszkowa. Koszt wykonanych robót 31 961.20 zł.(brutto).
- remont świetlicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  miejscowości Ptaszkowa. Koszt wykonanych robót 30 934.99 zł.(brutto).
-
remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyskitna. Koszt wykonanych robót 26 775.97 zł.(brutto).
- monitoring budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i boiska sportowego w miejscowości Krużlowa Wyzna. Koszt wykonanych robót 12 790.01 zł.(brutto)
- utwardzenie placu i przeniesienie wiaty przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Polna. Koszt wykonanych robót 16 000.00 zł.(brutto).
-
 podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Gródek. Koszt wykonanych robót 39 344.97 zł.(brutto).

Łączne nakłady inwestycyjne związane z remontami szkół tylko w okresie wakacji wyniosły: 866 529,00 zł

W ramach inwestycji związanych z drogami gminnymi zakończono następujące roboty drogowe:

- zadania zrealizowane ze środków  budżetu państwa  -  usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych w infrastrukturze gminy Grybów. Prace związane z remontem dróg gminnych, wykonanie nawierzchni betonowych roboty zostały są prowadzone na pięciu odcinkach dróg w sołectwach: Florynka, Cieniawa, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Ptaszkowa. Kwota dotacji: 791 113,00zł  Całkowita wartość zadania: 988 892,94zł

-  zadania zrealizowane ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach remontu/modernizacji dróg prowadzących do pól – zrealizowano dwa odcinki dróg: w sołectwie Florynka oraz w sołectwie Binczarowa. Kwota przyznanej dotacji 150 000,00zł.  Całkowita wartość zadania: 379 233,60zł

- zadanie zrealizowane w porozumieniu z Nadleśnictwem Nawojowa – wykonano nawierzchnię betonową w ciągu drogi gminnej w m. Florynka – wartość przyznanej dotacji  70 000,00zł.  Całkowita wartość zadania: 157 934,46zł

- zadania zrealizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz utwardzenie placu kostka brukową.  Wartość zadania:  664 599,14zł

- zrealizowano zadanie związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze w m. Biała Niżna, Wyskitna, Stróże z środków własnych na kwotę: 
89 176,85zł

W trakcie realizacji jest umowa zawarta w dniu 2.08.2019 r. związana z wykonywaniem nawierzchni betonowych na drogach gminnych w sołectwach  gminy ze środków własnych. Termin zakończenia prac : koniec listopada 2019 r. Obecnie prace są zakończone: w miejscowościach: Krużlowa Niżna, Wawrzka, Florynka, Wartość robót realizowanych:  1 769065,34 . zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi  postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka nr 1576 K w miejscowości Binczarowa. Najtańsza oferta: 314 641,72 zł. Odcinek chodnika do budowy : 248mb

Oprócz w/w zadań  na bieżąco prowadzone są roboty związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych tj. żwirowanie, zakup elementów betonowych ( koryt ściekowych, kręgów) prowadzone są roboty ziemne. 

W okresie międzysesyjnych zarówno ja jako wójt ale także pracownicy Urzędu Gminy wzięli również udział w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych w sołectwach na terenie Gminy. Dlatego, pragnę w tym miejscu podziękować sołtysom, członkom rad sołeckich, strażakom, paniom z kół gospodyń wiejskich   oraz   mieszkańcom poszczególnych sołectw -  za ogromne zaangażowanie w organizację dożynek,  w tym dożynek gminnych w Wawrzce, angażowanie  się w organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wakacji, turniejów i rozgrywek sportowych dla dzieci i dorosłych m.in. w Binczarowej. Podziękowania kieruje, także do pani sołtys Wyskitnej za zorganizowanie po raz kolejny pielgrzymki do św.  Jana w Wielkim Lesie. Wszystkie te działania sprzyjają integracji społeczności lokalnych, podtrzymanie tradycji i kultury  oraz promują Gminę Grybów na zewnątrz, pokazując jej walory.

W czasie obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Grybów, radni głosowali nad podjęciem m.in..:
- uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Grybów w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”
- uchwał dotyczących zmian punktowych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
- uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grybów i uchwale budżetowej na 2019 rok.

Radni przyjęli także jednogłośnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2019 roku.

GALERIA