Awans zawodowy nauczycieli

Piątego września 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

Łącznie do Urzędu Gminy w Grybowie wpłynęło 5 wniosków od pedagogów zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Grybów, z prośbą o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie wnioski wraz z dołączoną dokumentacją spełniały wymogi formalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu w określonym terminie. Egzamin odbywał się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Grybów.
Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i otrzymali Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
         Uroczystość wręczenia Aktów nadania stopnia awansu, przez Pana Jacka Migacza Wójta Gminy Grybów odbyła się 5 wrzesnia 2019 r. w Urzędzie Gminy.
W uroczystości udział wzięli:

  • Pan Jacek Migacz-Wójt Gminy Grybów,
  • Pani Danuta Krok- Sekretarz Gminy,
  • Pani Alicja Wąsowicz – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
  • Nauczyciele, którym wręczono Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zaproszeni na uroczystość.

Pan Jacek Migacz- Wójt Gminy powitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na uroczystość gości i po wygłoszeniu okolicznościowego przemówienia uroczyście wręczył Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.    

                       

Awanse otrzymały:

  • Pani Anna, Maria Sekuła - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej
  • Pani Kinga, Anna Matuszewska - nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siołkowej,
  • Pani Alina, Maria Tokarz – nauczyciel w Zespole Szklono – Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej,
  • Pani Monika Katarzyna Zwolenik – nauczyciel w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stróżach,
  • Pani Anna, Katarzyna Radzik – nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Krużlowej-Wyżnej.                                  

Podczas uroczystości nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie według następującej roty:
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", Tak mi dopomóż Bóg  (zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967), potwierdzając podpisem na Akcie ślubowania jego złożenie.)

          Po uroczystym wręczeniu Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu Pan Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów raz jeszcze pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego życząc wszystkim sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno - wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Referat Oświaty Kultury i Sportu.