Informacja Wójta Gminy Grybów

Wójt Gminy Grybów przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeden rachunek nie załatwia sprawy.

 

Zgodnie z § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów  właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do  pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu  nieruchomości, co najmniej raz na 6 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy informuje, że planowane są wyrywkowe kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych.

Jeżeli przy kontroli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie karą grzywny do 5000 zł.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Grybów. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest na stronie internetowej:

https://gminagrybow.pl/files/s/278/8021/zalaczniki/2013/firmy_scieki.pdf

Ponadto przypominamy o obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców gdzie została wybudowana i oddana do użytkowania sieć sanitarna.  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy nieruchomość jest wyposażona  w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.