Radni Gminy Grybów jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Jackowi Migaczowi (TV)

Podczas VII Sesji Rady Gminy Grybów, która odbyła się 18 czerwca 2019 roku, 19 radnych obecnych podczas obrad, jednogłośnie udzieliło Wójtowi Gminy Grybów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za 2018 rok. Wszyscy radni zagłosowali także za przyznaniem wotum zaufania dla obecnego wójta Jacka Migacza.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grybów wotum zaufania poprzedziło przedstawienie raportu o stanie Gminy Grybów za rok 2018 oraz debata nad nim. Raport, za którego przygotowanie była odpowiedzialna sekretarz Gminy Danuta Krok zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a zatem zawiera dane dotyczące procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji organu wykonawczego w 2018 roku.

- Raport obejmuje 2 kategorie informacji - czytamy w dokumencie. - Pierwsza kategoria, to informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych tj. polityk, programów i strategii, do których wykonywania w roku 2018 zobowiązany był organ wykonawczy. Kolejna kategoria, to informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, do których wykonywania w roku 2018 obowiązany był organ wykonawczy, za wyjątkiem uchwały budżetowej, bowiem sprawozdanie z jej wykonania jest przedstawiane Radzie i rozpatrywane na odrębnych zasadach, przewidzianych przez przepisy prawa.

Wszystkich zainteresowanych raportem odsyłamy do Biuletynu Infmroacji Publicznej, gdzie dokument został opublikowany 29 maja br. (LINK do raportu)

Żaden z radnych nie zgłosił uwag do raportu ani nie zajął głosu w dyskusji nad nim, dlatego przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania. Wszyscy obecni podczas obrad radni udzielili wotum zaufania wójtowi Jackowi Migaczowi.

Następnie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania  budżetu Gminy Grybów za 2018 rok. Przyjęto ją jadnogłośnie.

Punktem zamykającym część obrad poświęconą raprotowi jak i wykonania budżetu Gminy Grybów za rok 2018 było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Podobnie jak w poprzednich głosowaniach, radni opowiedzieli go jednogłośnie - 19 radnych z 19 obecnych na sesji, zagłosowało za udzieleniem absolutorium.

- Dzisiejsza sesja jest sesją absolutoryjną, jedną z najważniejszych w działalności Rady Gminy - mówi Jacek Migacz, wójt Gminy Grybów. - Radni Gminy Grybów podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi Gminy jednogłośnie, za co im serdecznie dziękuje. Udzielenie absolutorium to nie tylko absolutorium wójta, ale także absolutorium radnych poprzedniej kadencji, poprzedniego wójta, obecnych radnych, obecnego wójta czyli mojej osobie  jak również pracowników urzędu, którzy angażują się w to by budżet gminy był zrealizowany na tak wysokim poziomie. Składam podziękowania za ręce Pani Skarbnik Pani Ani Mogilskiej, która czuwa nad tym budżetem, w sposób merytoryczny i strategiczny ocenia go. Dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego by nasza Gmina się rozwijała!

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody budżetu Gminy wyniosły 124 298 555,16 złotych co stanowi 95,69% realizacji planu dochodów, natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosły 131 641 942,24 złote, co stanowi 90,20% realizacji planu wydatków.

fot. M.Książkiewicz / grybow24.pl

FILMY

GALERIA