Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków

Gmina Grybów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grybów XIII/123/2016 z dnia 22 marca 2016r w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Grybów na dofinansowanie inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, zwanej dalej uchwałą.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY GRYBÓW NA DOFINASOWANIE INWESTYCJI POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW1.    Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
Inwestycje polegające na zakupie i montażu biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków bytowych o przepustowości do 5 m3 /d, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, zlokalizowanych poza Aglomeracją Grybów i Aglomeracją Grybów-Kąclowa a także terenami objętymi pracami projektowymi zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz terenami przewidzianymi do skanalizowania siecią zbiorczą.
2.    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
1)    podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:
a)    osoby fizyczne,
b)    wspólnoty mieszkaniowe,
c)    osoby prawne,
d)    przedsiębiorcy.
2)    jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
3.    Wysokość dotacji
Wysokość dotacji wynosi 5000 zł dla jednego wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać 40% kosztów przedsięwzięcia.
Dofinansowaniu nie podlegają koszty:
1)    prac projektowych i geodezyjnych,
2)    robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.
3)    podatku od towarów i usług (VAT), jeśli Wnioskodawca ma możliwość jego odzyskania.
4.    Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków do dnia 31 marca 2019r.
Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Gminy Grybów.
Wniosek może być złożony w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok.10, jak również przesłany na w/w adres.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. 4.
Pobierz wniosek o udzielenie dotacji . (link)
5.    Termin rozstrzygnięcia
Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku i uniemożliwiające zarejestrowanie wniosku na liście wniosków o dotację Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniony po wyznaczonym terminie zostaje uznany za złożony po raz pierwszy w dniu uzupełnienia
6.    Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
Wnioski o datację rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Grybów. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale.
7.    Wysokość środków przeznaczonych na dotacje
Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Grybów na rok 2019 przypadająca na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 100 000 zł. Wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Gminy Grybów takiej zmiany.
8.    Wzór umowy o udzielenie dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy (link)
9.    Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy (§3 ust.4), pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Pobierz wniosek o rozliczenie dotacji (link)
10.    Informacja o środkach odwoławczych
Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Grybów na rok 2019. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
UWAGA: W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Grybów możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. 4
lub pod numerem telefonu: (18) 448 42 23
.