NOWA OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nakładająca na Wójta Gminy Grybów obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) nakładająca na Wójta Gminy Grybów obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne (wyjątkiem są związki wyznaniowe) 

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności i możliwości złożenia reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.

W związku z powyższym Urząd Gminy Grybów przekaże oświadczenia właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Grybów spełniającym kryteria ustawy. Dokument ten posłuży do wyliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Prosimy o przekazanie oświadczenia do Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów na Dziennik Podawczy (pokój 10) lub przesłanie pocztą na adres jw. do 10.07.2018 r.

Oświadczenie dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu (pok. 4) jest również poniżej do pobrania w formie elektronicznej.

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie – Marian Rolka tel. (18) 448-42-23.