RODO - ochrona danych osobowych

25 maja br. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zharmonizować i ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych w wszystkich krajach Unii .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Urząd Gminy w Grybowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów
33-330 Grybów Jakubowskiego 33   tel: 18 445-02-04

2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym
INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, poprzez adres e-mail: iodo@gminagrybow.pl lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33   tel: 18 445-02-04

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Grybowie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Grybów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

UWAGA*:
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane
w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach
w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, pisząc na adres urzędu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ug.grybow@pro.onet.pl

 

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Grybów.
Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa