To jest nagłówek testowy

Remont Domu Wiejskiego w Ptaszkowej wraz z urządzeniem terenu wokół budynku poprzez budowę boiska sportowego, przebudowę parkingu, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia w ramach PROW

Umieszczony: 10.07.2011, Zakończony: 30.06.2012, Status przetargu: zakończony,

 

 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
dla robót budowlanych
o szacunkowej wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  finansowanej ze środków publicznycGmina Grybów
33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33
tel.(+48) 18 445 02 04
fax.(+48) 18 445 04 02
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: www.gminagrybow.pl
 
Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Remont Domu Wiejskiego  w Ptaszkowej wraz z urządzeniem terenu wokół budynku poprzez budowę boiska sportowego, przebudowę parkingu, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia w ramach PROW.
Wspólny słownik zamówień CPV:
45212000-6   Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,           
kulturalnych, hotelowych i rejestracyjnych obiektów budowlanych.
                       
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów – pok. nr 13. Materiały przetargowe udostępniane są oferentom na miejscu odpłatnie w cenie 20zł., za pobraniem, lub bezpłatnie ze strony internetowej: www.gminagrybow.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami ze strony Zamawiającego są: 
w sprawach proceduralnych:
- mgr Jacek Migacz oraz mgr Magdalena Kruczek pok. nr 13, tel.018/445-00-29. 
w sprawach technicznych:
       - Z-ca Wójta mgr inż. Andrzej Poręba, 18/ 448 42 12, 448 42 10 oraz inż. Eugeniusz Michalik,
       pok. nr 12   tel. 18/ 448 42 32.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 czerwiec 2012r.
Wadium – 10.000 zł.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wymagane 10%.
Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 pkt.
Oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.
Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów do dnia 25 października 2011 roku, do godziny 10.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Grybowie przy ul. Jakubowskiego 33, w dniu 25 października 2011 roku, o godzinie 11.00.
                       
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a także:
5)        braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
 
2.   Opis sposobu oceny spełnienia tych warunków.
Warunki określone w powyżej zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże co następuje:
 
1)        w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1.2) –
za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie)
 robót budowlanych wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych polegających na remoncie, przebudowie, odbudowie lub budowie:
1)      placów o nawierzchni z kostki brukowej lub o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00zł.
a także
2)      obiektu kubaturowego polegającego na wykonaniu docieplenia budynku wraz z wykonaniem pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00zł. 
z podaniem wartości, ilości, daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   
 
2)   w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1.3) – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami:
a)       Kierownika budowy do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej i że jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem.
b)      Kierownika robót w branży instalacyjno-inżynieryjnej do sieci zewnętrznych i że jest członkiem
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem.
 
Wykazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić   tłumacza   języka   polskiego,   zapewniającego stałe,   biegłe   i fachowe   tłumaczenie w   kontaktach między Zamawiającym a   Wykonawcą na okres i dla potrzeb realizacji   umowy .
 
 3) W odniesieniu do warunku określonego w pkt. 1.4) – w zakresie znajdowania się w określonej sytuacji finansowej i ekonomicznej, Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w   wysokości   co najmniej: 400.000 PLN.                                                                                         
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku).
 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
    ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  
    w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.
 
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
      sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
     dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego  
     warunku.
6. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia
     w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ, powinny 
    być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016;
    ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z  
    dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.  
     z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zm.).
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o treść
     złożonych oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia. Z treści
        ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
 
                                                                                                                             
1.     W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
a)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem do SIWZ;
wykaz wykonanego zamówienia wg załącznika do SIWZ wraz z złączeniem dokumentów potwierdzających że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) udokumentuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych polegających na remoncie, przebudowie, odbudowie lub budowie:
1)      placów o nawierzchni z kostki brukowej lub o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00zł.
a także
2)      obiektu kubaturowego polegającego na wykonaniu docieplenia budynku wraz z wykonaniem pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00zł. 
z podaniem wartości, ilości, daty i miejsca wykonania wraz z potwierdzeniem że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.   
 
b)      wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych uprawnień oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami na załącznikudo SIWZ;
c)       oświadczenie Wykonawcy, że osoby, o których mowa w pkt. 10.1.c) SIWZ posiadają wymagane uprawnienia, szczegółowo opisane w pkt. 9.2.2) SIWZ
d)      opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400.000 PLN, wraz z dowodem opłaty;
e)       pisemne zobowiązana podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał w tym zakresie na potencjale innych podmiotów, według wzoru określonego w załączniku do specyfikacji;
f)        jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu, wymaga się, w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 9.4 SIWZ przedstawienia dokumentu określonego w pkt 10.1)f) SIWZ dotyczącego podmiotu udostępniającego. Dokument ten przedstawia się Zamawiającemu w oryginale lub w kopi poświadczonej przez ten podmiot za zgodność z oryginałem.
 
2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
1)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznik do   SIWZ,
2)        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3)       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,      że wykonawca nie zalega z opłacaniem   podatków,   lub zaświadczenie, że uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   wystawione   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   terminu   składania   ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub         Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że wykonawca nie         zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne    lub       potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem   terminu składania ofert;  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch   lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 
5)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego nich),
6)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3.     Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 2 SIWZ.
4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:         
1)  kserokopię dowodu wniesienia wadium,
2) formularz ofertowy stanowiący załącznik do specyfikacji,
3)  kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kalkulacji uproszczonej.
4) upoważnienie osób podpisujących ofertę. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przy 
      zastosowaniu trybu aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP dnia 07.10.2011 r.


To jest stopka testowa