To jest nagłówek testowy

Zakup materiału kamiennego, gatunek I: klińca, tłucznia, kamienia łamanego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grybów.

Zakończony: 14.08.2011, Status przetargu: zakończony,

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
dla wykonania dostaw
o szacunkowej wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 finansowanej ze środków publicznych.
Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
tel. 0-18/4450204, fax. 0-18/4450402.
 
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: www.gminagrybow.pl
 
Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Zakup materiału kamiennego, gatunek I: klińca, tłucznia, kamienia łamanego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grybów.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów – pok. nr 13. Materiały przetargowe udostępniane są oferentom na miejscu odpłatnie w cenie 10zł., za pobraniem, lub bezpłatnie ze strony internetowej: www.gminagrybow.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami ze strony Zamawiającego są: 
W sprawach technicznych:
- Inspektor – inż. Tomasz Chronowski, pok. nr 12, tel. 018 448-42-32,
oraz w sprawach proceduralnych:
- Inspektor - mgr Jacek Migacz oraz mgr Magdalena Kruczek pok. nr 13, tel.018/445-00-29. 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: sukcesywnie do 30 listopada 2011r.
Wadium – nie wymagane.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 pkt.
Oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów do dnia 25 lipca 2011 roku, do godziny 9.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Grybowie przy ul. Jakubowskiego 33, w dniu 25 lipca 2011 roku, o godzinie 10.00.
                                                         
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)       posiadania wiedzy i doświadczenia,
c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
a)       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 sporządzone w oparciu o formularz stanowiący załącznikdo SIWZ. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie
b)        Wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – wg załącznikado niniejszejspecyfikacji wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykonawca w ciągu ostatnich 3-ch lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) udokumentuje zrealizowanie zamówienia, polegającego na dostawie materiałów kamiennych w ilości 1600 ton w okresie jednego roku kalendarzowego na rzecz jednego zleceniodawcy wraz z podaniem wartości oraz potwierdzeniem że dostawa została wykonana należycie.  
c)       Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres trwania zamówienia.
 
3.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznikdo niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie takie składa każdy z wykonawców samodzielnie.            
b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
c)       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d)      Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom należy złożyć:
a) Świadectwa lub certyfikaty potwierdzające, że oferowany materiał został dopuszczony do
     stosowania w budownictwie drogowym,
b) Koncesję na wydobywanie materiałów skalnych.
 
5. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Ofertę Wykonawcy na formularzu oferty cenowej stanowiącej załącznik do        
    specyfikacji.
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia 
    w ofercie pełnomocnictwa – musi być złożone w oryginale, lub kopii potwierdzonej     
    notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą 
    pełnomocnictwa.
 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
    Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych
    w ustawie – Prawo zamówień publicznych i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości
    oferty, pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i   
    dokumentów wymaganych w specyfikacji.
    Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia,
    w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w  
    specyfikacji.
 
 
 
 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przy 
      zastosowaniu trybu aukcji elektronicznej.
 
                  

To jest stopka testowa