To jest nagłówek testowy

Dostawę pospóły żwirowej w ilości 1500 m3 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zakończony: 14.08.2011, Status przetargu: zakończony,

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
dla świadczenia dostaw
o szacunkowej wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 finansowanej ze środków publicznych.
Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
tel. 0-18/4450204, fax. 0-18/4450402.
 
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: www.gminagrybow.pl
 
Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Dostawę pospóły żwirowej w ilości 1500 m3 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 14212120-7 - Żwir
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów – pok. nr 13. Materiały przetargowe udostępniane są oferentom na miejscu odpłatnie w cenie 10zł., za pobraniem, lub bezpłatnie ze strony internetowej: www.gminagrybow.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami ze strony Zamawiającego są: 
W sprawach technicznych:
- Inspektor – inż. Tomasz Chronowski, pok. nr 12, tel. 018 448-42-32,
oraz w sprawach proceduralnych:
- Inspektor - mgr Jacek Migacz oraz mgr Magdalena Kruczek pok. nr 13, tel.018/445-00-29. 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: sukcesywnie do 30 listopada 2011r.
Wadium – nie wymagane.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 pkt.
Oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów do dnia 22 lipca 2011 roku, do godziny 9.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Grybowie przy ul. Jakubowskiego 33, w dniu 22 lipca 2011 roku, o godzinie 10.00.
                                                         
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)      Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, że:
a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b.      posiadają wiedzę i doświadczenie
c.       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;
d.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
b)      Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców na podstawie niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymagane warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust.1  
     Prawa zamówień publicznych, w szczególności:
5.1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
     jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
     Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę,
5.2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
     Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę
5.3.Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
      Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami  
      zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
     a) dysponuje następującym sprzętem:
-   samochód ciężarowy dwu lub trzy osiowy z rozładunkiem materiału trójstronnym
     o ładowności nie mniejszej niż 8 ton.
b) osoby, które będą wykonywać zamówienie, muszą posiadać następujące uprawnienia: uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. C) lub wyższej.
     Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie następujących dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w postępowaniu:
     a) Potencjał techniczny - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
     b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 
6.Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu z postępowania:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
2) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
7.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.1.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń dotyczących tego podmiotu w zakresie potwierdzających nie podleganie wykluczeniu z postępowania wymienionych w specyfikacji.
 
 
8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przy 
      zastosowaniu trybu aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4.
12. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jest stopka testowa