To jest nagłówek testowy

Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Grybów w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.

Zakończony: 12.08.2011, Status przetargu: zakończony,

 

 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
dla usług
o szacunkowej wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EURO i nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 finansowanej ze środków publicznych
33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33
tel.(+48) 18 445 02 04
fax.(+48) 18 445 04 02
 
Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ: www.gminagrybow.pl
 
Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na:
Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Grybów w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego.
 
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych – cztery części.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów – pok. nr 13. Materiały przetargowe udostępniane są oferentom na miejscu odpłatnie w cenie 10zł., za pobraniem, lub bezpłatnie ze strony internetowej: www.gminagrybow.pl.
 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Oferentami ze strony Zamawiającego są: 
w sprawach proceduralnych:
- mgr Jacek Migacz oraz mgr Magdalena Kruczek pok. nr 13, tel.018/445-00-29. 
W sprawach technicznych:
- Dyrektor G.Z.E.A.S. w Grybowie – mgr Danuta Suder – tel. 0-18/ 448-42-26.
 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: 
-          w roku szkolnym 2011/2012, (od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.)
-          w roku szkolnym 2012/2013, (od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.)
 
Wadium wymagane na poszczególne części zamówienia:
- część nr 1 – 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
- część nr 2 – 3.500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
- część nr 3 – 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
- część nr 4 – 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wymagane 10% na każdą część.
Kryteria wyboru ofert: Cena - 100 pkt.
Oferta z najniższym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów – 100.
Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności. Ocena dokonywana będzie oddzielnie na każde zadanie.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – prawo zamówień publicznych.
 
Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów do dnia 19 lipca 2011 roku, do godziny 9.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Grybowie przy ul. Jakubowskiego 33, w dniu 19 lipca 2011 roku, o godzinie 10.00.
                                                         
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A.     Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, że:
a.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b.      posiadają wiedzę i doświadczenie
c.       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;
d.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
B.     Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców na podstawie niniejszej specyfikacji.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymagane warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
 
A. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 3 do specyfikacji należy przedłożyć:           
1. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie ustawy
   z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r., nr 125, poz. 874  
   z późn.zm.)
 
2. wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania – wg załącznika nr 6 do specyfikacji, wraz załączeniem dokumentów od organu prowadzącego szkoły z okresu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wykonanie przez Oferenta usługi polegającej na przewozie uczniów do co najmniej jednej szkoły w ciągu minimum jednego roku szkolnego z podaniem daty i miejsca wykonywania i potwierdzeniem że usługa ta została wykonywana należycie.
 
   3. wykaz autobusów niezbędnych do wykonania zamówienia
      (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w  
      sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego  
      wyposażenia – Dz.U. z 2003 r., nr 32 poz. 262 z późn. zm.), potwierdzonych przez 
      właściwy wydział komunikacji wraz z dokumentami z których wynika prawo
      dysponowania autobusami przez okres obowiązywania umowy:
-Na część nr 1 oferent ma posiadać jeden autobus zapewniający wykonanie zamówienia z ilością miejsc siedzących określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
-Na część nr 2 oferent ma posiadać jeden autobus zapewniający wykonanie zamówienia z ilością miejsc siedzących określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
-Na część nr 3 oferent ma posiadać jeden autobus zapewniający wykonanie zamówienia z ilością miejsc siedzących określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
-Na część nr 4 oferent ma posiadać dwa autobusy zapewniające wykonanie
       zamówienia z ilością miejsc siedzących określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
B. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 4 do specyfikacji,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
8. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach i potencjale innych podmiotów  które będą brały udział w realizacji części zamówienia, (zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji) przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania wymienione w Rozdz. IX pkt. B 4 i 5 specyfikacji.
 
C. Pozostałe dokumenty
 
9. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
Formularz oferty wg formularzy stanowiących załącznik nr 2 (w czterech egzemplarzach na każdą część oddzielnie) do niniejszej specyfikacji;
10. Kserokopia dowodu wniesienia wadium na poszczególne części;
11. Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
 
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty przy 
      zastosowaniu trybu aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4.
16. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To jest stopka testowa