Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

I.Opis sprawy
Dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Pracodawcy otrzymują również zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.
Wnioski o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
II. Kogo dotyczy
Pracodawcy, którzy zawarli z młodymi pracownikami, zamieszkałymi na terenie Gminy Grybów umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


III. Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j.
       Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.),
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244,
       poz. 1626 z późn. zm.),
4.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn.
       zm.),
5.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 104 (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
6.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
       Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013, str. 1),
7.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
      pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
8.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
      związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
      (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE.L. 2016 poz. 119.1).

IV. Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o dofinasowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2.   Załączniki do wniosku potwierdzone za  zgodność z oryginałem:
a)   Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę
      zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji (zawodowych i pedagogicznych) wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego
      młodocianych,
b)  Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego
     pracownika,
c)   Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d)  Kopię dyplomu, świadectwa lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia
     do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu,
e)  Kopię dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
f)   Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę
g)  Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
h)  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2
      poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

V. Formularze i wnioski:
1.    Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,
2.    Wniosek o dofinasowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
3.    Oświadczenie o otrzymaniu pomocy finansowej,
4.    Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy finansowej,
5.    Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

VI. Miejsce składania dokumentów:
Poczta: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Osobiście: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
Dziennik Podawczy pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15- 15.15

VII. Czas realizacji:
1.   Do 1 miesiąca, w przypadku gdy Gmina Grybów posiada środki przekazane z budżetu Wojewody Małopolskiego na dofinasowanie
      pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
2.    W przypadku, gdy środków, o których mowa w pkt 1 nie ma w budżecie Gminy do 1 miesiąca od ich pozyskania.

VIII. Opłaty:
Czynność zwolniona z opłat skarbowych

IX. Tryb odwoławczy:
Na decyzję stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

X. Dodatkowe informacje:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Grybów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Grybów co umożliwi zaplanowanie  środków na dofinasowanie kształcenia.
Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość kwoty dofinasowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36  miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36  miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8.081,00 zł
2.  Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ( za każdy miesiąc kształcenia ) – 254,00 zł.
3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe do 10.000,00 zł

XI. Referat realizujący sprawę:
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
Magdalena Mucha - inspektor
tel. 0-18 448 4227,
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15- 15.15