Stypendium Wójta Gminy Grybów dla studentów

Stypendium Wójta Gminy Grybów dla studentów

I. Opis Sprawy

Stypendium o charakterze socjalno-naukowym przyznawane jest przez Wójta Gminy Grybów ze  środków własnych Gminy Grybów dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł. jeśli zostanie przyznana na okres 10 miesięcy. Ostateczna wysokość stypendium uzależniona jest od liczby miesięcy roku akademickiego, w których student pobiera naukę w szkole wyższej, na podstawie zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen z egzaminów i zaliczeń  z adnotacją o planowanym terminie ukończenia studiów.

II. Kogo dotyczy
O stypendium  mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów i którzy w I semestrze pierwszego roku lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią, co najmniej 4,0, a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczenia rodzinnego.

III. Podstawa prawna
Uchwała Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów - zmieniona uchwałami:
 1.Uchwałą Nr XXXIX/371//2010 Rady Gminy Grybów z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku  w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.   
2. Uchwałą Nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Grybów  z dnia 28 listopada 2017 roku  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/285/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Grybów z dnia 3 stycznia 2017 r.  w sprawie: ustalenia wzoru  wniosku o stypendium dla studentów oraz terminu składania i trybu jego rozpatrywania – zmienione Zarządzeniem Nr 138/2018 Wójta Gminy Grybów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 4/2017 Wójta Gminy Grybów  z dnia  3 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru  wniosku o stypendium dla studentów oraz terminu składania i trybu jego rozpatrywania.
 
IV. Wymagane dokumenty
  1. Zaświadczenie pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy.
  2. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie z Urzędu Gminy.
  3. Zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen z egzaminów i zaliczeń za poprzedni rok akademicki lub w przypadku studentów
      I roku za pierwszy semestr z adnotacją o planowanym terminie ukończenia studiów.
  4. Zaświadczenie z ZUS-u lub Zakładu Pracy o składce zdrowotnej ( 9%) za poprzedni rok.
  5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej.

V. Wniosek : pobierz tutaj


VI. Jak i gdzie złożyć dokumenty
Poczta
Urząd Gminy Grybów
Referat Oświaty Kultury i Sportu
 ul. Jakubowskiego 33 33-330 Grybów

Osobiście
Urząd Gminy Grybów
Ul. Jakubowskiego 33
Dziennik podawczy /parter/ pokój nr 2

VII. Terminy składania wniosku
Termin składania wniosków  upływa z dniem 25 stycznia  i 30 kwietnia   każdego roku kalendarzowego – w przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu.

VIII. Czas realizacji:
Wnioski, które wpłynęły do dnia 25 stycznia rozpatrywane są do dnia 15 lutego, natomiast wnioski, które wpłynęły do dnia 30 kwietnia rozpatrywane są do dnia 20 maja.

IX. Tryb odwoławczy – nie dotyczy

 X. Dodatkowe informacje:
Wnioski  sprawdzane są pod względem merytorycznym i formalnym przez Referat Oświaty Kultury i Sportu. Następnie wnioski rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Grybów.

XI. Realizujący sprawę:
Referat Oświaty Kultury i Sportu                         
Danuta Suder - inspektor
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.15-15.15  tel. 18 448 42 27