Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

KARTA USŁUGI - OŚ-03
 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 
I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
 
Decyzja administracyjna.
 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 
Wniosek (treść wniosku oraz wymagane załączniki zgodna z art. 8 i 9  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. , poz. 2010, z późniejszymi zmianami)
 
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
 

1. Opłata skarbowa:
- od wydania decyzji - 107,00 zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie  nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
 
Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.
 
V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 
Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-23
- osobiście w siedzibie Urzędu,pok.1 .
 
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 
Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.2.
 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 
Odbiór osobisty lub drogą pocztową.
 
VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.
 
X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
 
mgr inż. Małgorzata Grubecka – Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.
 
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. , poz. 2010, z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000).
 
XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:16.07.2020 r.