Decyzja środowiskowa

KARTA USŁUGI - OŚ-01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

1. Opłata skarbowa:
- od wydania decyzji - 205,00 zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
2. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grybów w Banku Spółdzielczym w Grybowie  nr 54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 albo w kasie Urzędu Gminy Grybów.


IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
 Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.


V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
 Stan sprawy można sprawdzić:
- pod nr telefonu 18 448-42-23
- osobiście w siedzibie Urzędu, pok.1


 VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
 Drogą pocztową lub bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Grybów, pok.2.


VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA  FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
 Odbiór osobisty lub drogą pocztową.


 VIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


 IX. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
 Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Grybów.

 X. IMIĘ, NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE:
 mgr inż. Małgorzata Grubecka – Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.15 – 15.15.


 XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 283 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396, ze późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839, z późniejszymi zmianami).
 

 XII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 19.03.2020 r.