Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

 Przysługuje w wysokości 1000 zł jednorazowo.

Wniosek o to świadczenie należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. „Becikowe” przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 1922 zł.

Ponadto, aby je otrzymać, należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające pozostawanie przez kobietę pod opieką lekarza lub położnej nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu – warunek ten nie dotyczy opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego i rodzica adopcyjnego  (uwaga: warunek przedłożenia takiego zaświadczenia obowiązuje również
w przypadku ubiegania się o jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka).

 

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

1.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/WNIOSEK_JEDNORAZOWA_ZAPOMOGA.pdf/53dea448-0fa8-f1ac-a906-c8fa8f5b4445

2.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_JEDNORAZOWA_ZAPOMOGA.pdf/dbf4a9a2-28e0-b15a-96c6-7be3755d8156

3.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/O%C5%9Bwiadczenie_o_doch_nieopodatkowanych_jednorazow_zapom.pdf/13857f9e-5af7-063b-479e-f24d1f7e21ef

4.      https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/o%C5%9Bwiadcz_gospodarstw_roln_jednoraz_zapom.pdf/4b08bbc4-bd31-7a90-e80b-47744b9afab3