Współpraca z organzacjami pozarządowymi

Małe granty

 
Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24października 2018 r. 

 

 

Tryb pozakonkursowy „małe granty” w Gminie Grybów

 • Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego poza otwartymi konkursami ofert.
 • W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.


Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

 •  Należy złożyć ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku. Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją.
 • Oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (terytorium gminy Grybów lub dla mieszkańców gminy Grybów).
 • Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.
 • Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.
 • Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
 •  Dofinansowanie będzie przyznawane w danym roku budżetowym do wysokości  środków zaplanowanych w budżecie gminy.

Przydatne informacje: 

 • Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowoW przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.
 • Zaleca się złożenie oferty min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Nabór ofert w ramach „małych grantów” odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 •  W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo. 

Oferty należy składać do Urzędu Gminy w Grybowie ul. Jakubowskiego 33:

  1. osobiście na Dziennik Podawczy w godzinach 7.15 – 15.15 z dopiskiem MAŁY GRANT:
  2. lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Grybowie ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów z dopiskiem MAŁY GRANT

Ocena celowości realizacji zadania publicznego.

W przypadku uznania celowości oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grybowie. 

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w  art. 19a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy Grybów niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie do ofert złożonych od dnia
1 marca 2019 r.
 na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku.

Zachęcamy do skorzystania z strony internetowej pozytek.gov.pl – zakładka Aktualności

Kontakt:

Urząd Gminy w Grybowie
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
33-330 Grybów ul. Jakubowskiego 33
tel. 18 448 04 26

Osoba do kontaktu: Magdalena Mucha, tel. 18 448 42 28, e-mail: m.mucha@gminagrybow.pl

Podstawa prawna trybu pozakonkursowego „Małe Granty”

art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 668)