Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli, w tym „Akcji kurierskiej",
2) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Grybów,
3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym planowanie i podejmowanie działań w przypadku powstania zdarzeń zagrażajacych życu i zdrowiu mieszkańców, realizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
4) zapewnienie przepływu i wymiany informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego oraz utrzymywanie ciągłej łącznosci i współpracy z centrami zarzadzania kryzysowego, jednostkami i mieszkańcami Gminy w zakresie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń o nadzwyczajnych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,
5) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspieranie sił działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także zapewnienie mieszkańcom Gminy warunków do przeżycia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
6) prowadzenie spraw związanych z obronnością Państwa w zakersie ustalonym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony.