Samodziene stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwem
obywateli, w tym „Akcji kurierskiej",
2) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Grybów,
2) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym planowanie i podejmowanie działań
w przypadku powstania zdarzeń zagrażajacych życu i zdrowiu mieszkańców, realizacja przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
3) zapewnienie przepływu i wymiany informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego oraz utrzymywanie
ciągłej łącznosci i współpracy z centrami zarzadzania kryzysowego, jednostkami i mieszkańcami gminy
w zakresie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń o nadzwyczajnych zagrożeniach
i sytuacjach kryzysowych,
4) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspieranie sił działających
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także zapewnienie mieszkańcom gminy
warunków do przeżycia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
3) prowadzenie spraw związanych z obronnością Państwa w zakersie ustalonym w przepisach
o powszechnym obowiązku obrony.