Referat Usług Wspólnych

 Do zakresu działania Referatu Usług Wspólnych należy prowadzenie kompleksowej wspólnej obsługi finansowej i rachunkowej  gminnych jednostek oświatowych, w tym:

1) opracowywanie projektów planów finansowych,

2) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

3) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,

4) dokonywanie wypłat wynagrodzeń,

5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

6) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych oraz gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumenatcji przewidzianej ustawą o rachunkowości.