Referat Oświaty, Kultury i Sportu

 Do zakresu działania Referatu Oświaty, Kultury i Sportu należy:

1) realizacja polityki oświatowej Gminy, w tym prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy  jako organu prowadzącego  przedszkola i szkoły,

2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych Gminy oraz  konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych,

3) prowadzenie spraw związanych z pomocą stypendialną dla uczniów i studentów,

4) prowadzenie rejestru niepublicznych szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych,

6) ustalanie wysokości oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,

7) realizacja zadań z zakresu kultury,  w tym podejmowanie działań stwarzających warunki do rozwoju twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz wspieranie twórczości literackiej,

8) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki,

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz  koordynacja współpracy Wójta i Urzędu ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami użyteczności publicznej działającymi na terenie Gminy,

10) rozliczanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek.