Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

Kierownik referatu Małgorzata Grubecka tel: 18 448 42 24

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia należy:

1) prowadznie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa w tym gospodarki leśnej w lasach
stanowiących mienie gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,
2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolnożyjacymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt,
3) współpraca z izbami rolniczymi przy wyborach do izb rolniczych,
2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem,
wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, promieniowaniem niejonizującym,
3) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami
ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszakńców Gminy,
4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji i nadzoru
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów,
5) prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
6) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
7) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych oraz zmian
stosunków wodnych na gruncie,
8) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień,
9) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego w tym
gospodarowanie nieruchmosciami Gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem,
użyczeniem,
10) prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi w tym gospodarki mieszkaniowej,

Realizowane usługi

 

    nr pok nr telefonu adres email
Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 4 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz Rolnictwo i lesnictwo 4 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian Ochrona środowiska 4 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof Mienie,pas drogowy zabytki 16 18 448 42 21 k.gruca@gminagrybow.pl
Ratuszny Stanisław Geodezja 16 18 448 42 21 s.ratuszny@gminagrybow.pl
Rola Emilia Geodezja 16 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł Geodezja,mienie komunalne 16 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl