Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia

Kierownik referatu Małgorzata Grubecka tel: 18 448 42 24

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa, ochrony zwierząt i leśnictwa w tym gospodarki leśnej w lasach stanowiących mienie gminy,

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, promieniowaniem niejonizującym,

3) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy,

4) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych  oraz zmian stosunków wodnych na gruncie,

5) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień,

6) wykonywania zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego w tym gospodarowanie nieruchmościami Gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem, użyczeniem,

7) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu,

8) wydawanie postanowienia w sprawie opiniowania wstępnego podziału  działek,

9) prowadzenie  rejestru numeracji porządkowej budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

10) prowadzenie spraw zwiazanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianiem zjazdów z dróg gminnych oraz lokalizacji inwestycji od strony dróg gminnych,

11) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi oraz spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

 

    nr pok nr telefonu adres email
Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 4 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz Rolnictwo i lesnictwo 4 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian Ochrona środowiska 4 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof Mienie,pas drogowy zabytki 16 18 448 42 21 k.gruca@gminagrybow.pl
Ratuszny Stanisław Geodezja 16 18 448 42 21 s.ratuszny@gminagrybow.pl
Rola Emilia Geodezja 16 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł Geodezja,mienie komunalne 16 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl