Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu Małgorzata Grubecka tel: 18 448 42 24

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa, w tym gospodarki leśnej w lasach

stanowiących mienie Gminy,

2) prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,

3) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolnożyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt,

4) współpraca z izbami rolniczymi przy wyborach do izb rolniczych,

5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, promieniowaniem niejonizującym,

6) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszakńców Gminy,

7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji i nadzoru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów,

8) prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,

9) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,

10) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych oraz zmian stosunków wodnych na gruncie,

11) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień,

12) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego, w tym gospodarowanie nieruchomościami Gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem, użyczeniem,

13) prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi, w tym gospodarki mieszkaniowej.

 

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

    nr pok nr telefonu adres email
Grubecka Małgorzata Kierownik Referatu 4 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz Rolnictwo i leśnictwo 4 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian Ochrona środowiska 4 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof Mienie,pas drogowy zabytki 16 18 448 42 21 k.gruca@gminagrybow.pl
Ratuszny Stanisław Geodezja 16 18 448 42 21 s.ratuszny@gminagrybow.pl
Rola Emilia Geodezja 16 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł Geodezja,mienie komunalne 16 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl