Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu Małgorzata Grubecka tel: 18 448 42 24

Do zakresu działania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy:
1) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa w tym gospodarki leśnej w lasach
stanowiących mienie gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z powszechnym spisem rolnym,
3) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wolnożyjacymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt,
4) współpraca z izbami rolniczymi przy wyborach do izb rolniczych,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, gleby i wód, w tym także ochrony przed hałasem,
wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, promieniowaniem niejonizującym,
6) pozyskiwanie i gromadzenie danych o stanie środowiska naturalnego i współpraca ze stowarzyszeniami
ekologicznymi oraz edukacja ekologiczna mieszakńców Gminy,
7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dotyczącymi organizacji i nadzoru
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów,
8) prowadzenie całokształtu zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
9) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
10) prowadzenie spraw związanych z regulacją stosunków wodnych przy drogach gminnych oraz zmian
stosunków wodnych na gruncie,
11) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień,
12) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym planowanie i podejmowanie działań
w przypadku powstania zdarzeń zagrażajacych życiu i zdrowiu mieszkańców, realizacja przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
13) zapewnienie przepływu i wymiany informacji na potrzeby zarzadzania kryzysowego oraz utrzymywanie
ciągłej łącznosci i współpracy z centrami zarzadzania kryzysowego, jednostkami i mieszkańcami gminy
w zakresie przekazywania informacji, komunikatów i ostrzeżeń o nadzwyczajnych zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych,
14) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspieranie sił działających
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a także zapewnienie mieszkańcom gminy
warunków do przeżycia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
15) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych
straży pożarnych w tym zakresie, zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych,
16) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem grobami i cmentarzami wojennymi oraz spraw
związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami


 

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Grubecka Małgorzata Kierownik referatu 18 448 42 24 m.grubecka@gminagrybow.pl
Dziedzic Łukasz podinspektor 18 448 42 24 l.dziedzic@gminagrybow.pl
Rolka Marian inspektor 18 448 42 23 m.rolka@gminagrybow.pl
Król Ewelina  inspektor 18 448 42 17 e.krol@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga  podinspektor 18 448 42 17  j.barczyk@gminagrybow.pl
Obrzut Natalia  podinspektor 18 448 42 23  n.obrzut@gminagrybow.pl
Obrzut Wiktor inspektor 18 448 42 23 w.obrzut@gminagrybow.pl
Sęk Mirosław pomoc administracyjna 18 448 42 23 m.sek@gminagrybow.pl