Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

 Do zakresu działania Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji, nadzoru i rozliczania inwestycji gminnych i remontów,

2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego,

3) prowadzenie spraw z zakresu administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów i mostów,

4) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy wraz z jego konserwacją,

5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji Urzędu w sprawach wydatkowania środków publicznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

6) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w tym z funduszy europejskich,  zarządzanie projektami  realizowanymi przez Gminę,

7) przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem Gminy,

8) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją Gminy i rozwojem gospodarczym Gminy,  w tym opracowywanie planów inwestycyjnych Gminy,

9) promocja Gminy w tym prowadzenie strony internetowej Gminy w zakresie  jej zawartości promocyjnej.