Referat Infrastruktury i Rozwoju


Kierownik Referatu Eugeniusz Michalik   tel: 18 448-42-32 

Do zakresu działania Referatu Infrastruktury i Rozwoju należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania, realizacji, nadzoru i rozliczania inwestycji gminnych
i remontów,
2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, wnioskowanie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także podejmowanie działań
zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego,
3) prowadzenie spraw z zakresu administrowania i utrzymania dróg gminnych, chodników, placów i mostów,
4) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy wraz z jego konserwacją,
5) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji
Urzędu w sprawach wydatkowania środków publicznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
6) prowadzenie centralnego rejestru umów,
7) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę środków zewnętrznych na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w tym z funduszy europejskich, zarządzanie projektami realizowanymi przez Gminę,
8) przygotowanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem Gminy,
9) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją Gminy i rozwojem gospodarczym Gminy, w tym
opracowywanie planów inwestycyjnych Gminy oraz programów rozwoju,
10) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami gminnymi oraz mienia komunalnego w tym
gospodarowanie nieruchmościami Gminy związane ze zbywaniem, nabywaniem, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, oddawaniem w trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem, użytkowaniem,
użyczeniem,
11) prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi, w tym gospodarki mieszkaniowej,
12) prowadzenie powierzonych wójtowi Gminy przez Starostę Nowosadeckeigo zadań w zakresie wydawania
wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków gminy Grybów w opraciu o bazę danych
aktualizowaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
13) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu.
14) wydawanie postanowienia w sprawie opiniowania wstępnego podziału działek.
15) prowadzenie rejestru numeracji porządkowej budynków oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
16) prowadzenie spraw zwiazanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, uzgadnianiem
zjazdów z dróg gminnych oraz lokalizacji inwestycji od strony dróg gminnych.

 

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

Michalik Eugeniusz Kierownik referatu 184484232 e.michalik@gminagrybow.pl
Chronowski Tomasz inspektor 18 448 42 32 t.chronowski@gminagrybow.pl
Kruczek Magdalena inspektor 18 448 42 30 m.kruczek@gminagrybow.pl
Migacz Jacek inspektor 18 448 42 31 j.migacz@gminagrybow.pl
Obrzut Piotr inspektor 18 448 42 31 pobrzut@gminagrybow.pl
Kamińska Anna podinspektor 18 448 42 31 a.kaminska@gminagrybow.pl
Rolka Maria inspektor 18 448 42 30 mrolka@gminagrybow.pl
Gruca Krzysztof podinspektor 18 448 42 32
k.gruca@gminagrybow.pl
Rola Emilia inspektor 18 448 42 21 e.rola@gminagrybow.pl
Szczepanik Joanna podinspektor 18 448 42 21 j.szczepanik@gminagrybow.pl
Żarnowski Paweł inspektor 18 448 42 21 p.zarnowski@gminagrybow.pl