Referat Budżetu i Finansów

 Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów  należy:

1) sporządzanie projektów rocznego budżetu Gminy i Urzędu stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki oraz merytoryczne referaty i stanowiska Urzędu,

2) bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu Gminy w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

3) prowadzenie rachunkowości budżetu i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dla jednostek budżetowych,

4) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej, windykacji należności majątkowych budżetu Gminy i ewidencji wartości majątku Urzędu,

5) centralna obsługa podatku od towarów i usług,

6) prowadzenie spraw płacowych pracowników,

7) prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością.