Referat Budżetu i Finansów

Kierownik refaratu Elżbieta Obrzut tel nr: 18 448 42 36

Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów  należy:

1) sporządzanie projektów rocznego budżetu Gminy i Urzędu stosownie do obowiązujących przepisów na podstawie preliminarzy i planów finansowych sporządzanych przez jednostki oraz merytoryczne referaty i stanowiska Urzędu,

2) bieżące analizowanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz przygotowywanie wniosków w zakresie zmian w planie budżetu Gminy, w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i przedkładanie, w tym zakresie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

3) prowadzenie rachunkowości budżetu i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dla jednostek budżetowych,

4) prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej, windykacji należności majątkowych budżetu Gminy i ewidencji wartości majątku Urzędu,

5) centralna obsługa podatku od towarów i usług,

6) prowadzenie spraw płacowych pracowników,

7) prowadzenie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonywanie ich wymiaru, ewidencji księgowej, nadzoru nad egzekucją administracyjną, windykacją, kontrolą podatkową i sprawozdawczością,

8) prowadzenie spraw dotyczących podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej - w zakresie kompetencji wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Obrzut Elżbieta Kierownik referatu 18 448 42 36 e.obrzut@gminagrybow.pl
Albin Teresa inspektor 18 448 42 37 t.albin@gminagrybow.pl
Barczyk Jadwiga podinspektor 18 448 42 17 j.barczyk@gminagrybow.pl
Igielska Bogumiła inspektor 18 448 42 36 b.igielska@gminagrybow.pl
Jędrusik Agnieszka podinspektor 18 448 42 37 a.jedrusik@gminagrybow.pl
Kłapacz Ewa inspektor 18 448 42 13 e.klapacz@gminagrybow.pl
Pękala Agnieszka podinspektor 18 448 42 36 a.pekala@gminagrybow.pl
Sapalska Danuta inspektor 18 448 42 36 d.sapalska@gminagrybow.pl
Tarasek Izabela podinspektor 18 448 42 38 i.tarasek@gminagrybow.pl
Wojtarowicz Danuta inspektor 18 448 42 37 d.wojtarowicz@gminagrybow.pl
Zięcina Sylwia podinspektor 18 448 42 36 s.ziecina@gminagrybow.pl