Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik referatu Zofia Janus   tel: 18 448-42-48  


Do zakresu działania
 Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:


1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi Urzędu oraz obiegu informacji,
2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem szkół i przedszkoli,
3) organizowanie staży i praktyk oraz okresowego zatrudniania osób bezrobotnych,
4) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków
wpływających do Urzędu,
5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, zarządzeń wojta, rejestru informacji publicznej oraz rejestru
faktur,
6) prowadzenie spraw z zakresu udostepniania informaji publicznej, działalności lobbingowej,
7) wyznaczanie podmiotów, w których odbywają się prace społecznie użytecznie,
8) współpraca z sołtysami,
9) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów
jednostki pomocniczej oraz wyborów ławników,
10) obsługa informatyczna Urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach
informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
11) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej Urzędu, w tym zabezpieczenie mienia Urzędu.
12) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Archiwum Zakładowego.
13) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta
i Zastępcy Wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Wójta,
14) prowadzenie strony internetowej gminy w zakresie jej zawartosci promocyjnej i informacyjnej,
15) prowadzenie spraw dotyczacych promocji gminy w tym zlecanie wykonania i opracowania materiałów
promujących gminę,
16) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji
radnych,
17) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności
gospodarczej,
18) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie
i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie Gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz
przeciwdziałania narkomanii.19) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji
zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
20) prowadzenie całokształtu spraw związnych z ewidencją ludności oraz spisem ludności w tym:
prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców w systemie teleinformatycznym PESEL na podstawie
zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych o zameldowaniu i wymeldowaniu, prowadzenie
postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, wydawanie decyzji, udostępnianie danych
osobowych z rejestru mieszkańców,
21) prowadzenie spraw zwiazanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu
dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie
kwalifikacji wojskowej,
22) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem,
prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
23) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych
straży pożarnych w tym zakresie, zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży
pożarnych.

 

    nr pok nr telefonu adres email
Janus Zofia Kierownik referatu 8 18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława Ewidencja dziłalności gospodarczej 4 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 msiedlarz@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata Biuro Rady Gminy 17 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Kamińska Anna Sekretariat 10 18 448 42 10 a.kaminska@gminagrybow.pl
Majcher Maria Straże pożrne 8 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Siedlarz Małgorzata Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 445 01 11 m.siedlarz@gminagrybow.pl
Wysowska Jolanta Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 448 42 16 j.wysowska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin Informatyk 17 18 448 42 13 informatyk@gminagrybow.pl