Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik Referatu Danuta Krok   tel: 18 448-42-25 

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi Urzędu oraz obiegu informacji,
2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem szkół i przedszkoli.
3) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu.
4) współpraca z sołtysami,
5) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej.
6) obsługa informatyczna Urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych
7) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej Urzędu, w tym zabezpieczenie mienia Urzędu.
8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Archiwum Zakładowego.
9) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta i Zastępcy Wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Wójta.
10) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych
11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie Gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych
14) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej
14) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją ludności oraz spisem ludności.
15) prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
16) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
17) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie obrony cywilnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym „Akcji kurierskiej",
18) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez Wójta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Grybów,
19) prowadzenie spraw związanych z obronnością Państwa w zakresie ustalonym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony.


 Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

 

Krok Danuta Kierownik referatu 18 448 42 25 sekretarz@gminagrybow.pl
Janus Zofia Główny specjalista 18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława inspektor 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena pomoc administracyjna 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata inspektor 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Majcher Maria inspektor 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena inspektor 18 445 01 11 msiedlarz@gminagrybow.pl
Sikorska Jolanta inspektor 18 448 42 16 j.sikorska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin informatyk 18 448 42 15 informatyk@gminagrybow.pl
Lichoń Karolina pomoc administracyjna 18 448 42 15 k.lichon@gminagrybow.pl