Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik Referatu Zofia Janus   tel: 18 448-42-48  

Do zakresu działania
 Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi Urzędu oraz obiegu informacji,
2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem szkół i przedszkoli,
3) organizowanie staży i praktyk oraz okresowego zatrudniania osób bezrobotnych,
4) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
5) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta, rejestru informacji publicznej oraz rejestru faktur,
6) prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informaji publicznej, działalności lobbingowej,
7) wyznaczanie podmiotów, w których odbywają się prace społecznie użytecznie,
8) współpraca z sołtysami,
9) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej oraz wyborów ławników,
10) obsługa informatyczna Urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji,
11) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej Urzędu, w tym zabezpieczenie mienia Urzędu,
12) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Archiwum Zakładowego,
13) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta i Zastępcy Wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Wójta,
14) prowadzenie strony internetowej Gminy w zakresie jej zawartości promocyjnej i informacyjnej,
15) prowadzenie spraw dotyczących promocji Gminy, w tym zlecanie wykonania i opracowania materiałów promujących Gminę,
16) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych,
17) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
18) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie Gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
19) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
20) prowadzenie całokształtu spraw związnych z ewidencją ludności oraz spisem ludności w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców w systemie teleinformatycznym PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych o zameldowaniu i wymeldowaniu, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych, wydawanie decyzji, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców,
21) prowadzenie spraw zwiaząnych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
22) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzaór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,
23) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w tym zakresie, zapewnienie utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

 Jak załatwić sprawę? Karty realizowanych usług

    nr pok nr telefonu adres email
Janus Zofia Kierownik Referatu 8 18 448 42 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława Ewidencja działalności gospodarczej 4 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 msiedlarz@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata Biuro Rady Gminy 17 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Tarasek Maria Sekretariat 10 18 448 42 10 m.tarasek@gminagrybow.pl
Majcher Maria Straże pożrne 8 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Siedlarz Małgorzata Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 445 01 11 m.siedlarz@gminagrybow.pl
Wysowska Jolanta Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 448 42 16 j.wysowska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin Informatyk 17 18 448 42 15 informatyk@gminagrybow.pl