Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik referatu Zofia Janus   tel: 18 448-42-48  


Do zakresu działania
 Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi Urzędu oraz obiegu informacji,

2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem szkół i przedszkoli,

3) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

4) współpraca z sołtysami,

5) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej,

6) obsługa informatyczna Urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych,

7) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej Urzędu, w tym zabezpieczenie mienia Urzędu,

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Archiwum Zakładowego,

9) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta i Zastępcy Wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Wójta,

10) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych,

11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji,

12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,

13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie Gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,

14) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej,

15) prowadzenie całokształtu spraw związnych z ewidencją ludności oraz spisem ludności,

16) prowadzenie spraw zwiazanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

17) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

18) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych staży pożarnych w tym zakresie.

 

    nr pok nr telefonu adres email
Janus Zofia Kierownik referatu 8 18 448 43 48 z.janus@gminagrybow.pl
Blicharz Stanisława Ewidencja dziłalności gospodarczej 4 18 448 42 23 s.blicharz@gminagrybow.pl
Janus Bożena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 b.janus@gminagrybow.pl
Siedlarz Marzena Dziennik podawczy 2 18 448 42 42 msiedlarz@gminagrybow.pl
Janusz Małgorzata Biuro Rady Gminy 15 18 448 42 15 m.janusz@gminagrybow.pl
Kamińska Anna Sekretariat 10 18 448 42 10 a.kaminska@gminagrybow.pl
Majcher Maria Straże pożrne IIp.box 18 445 38 35 mmajcher@gminagrybow.pl
Siedlarz Małgorzata Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 445 01 11 m.siedlarz@gminagrybow.pl
Wysowska Jolanta Ewidencja ludności,dowody osobiste 6 18 448 42 16 j.wysowska@gminasgrybow.pl
Gacek Marcin Informatyk 8 18 448 42 13 informatyk@gminagrybow.pl