Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) zapewnienie funkcjonowania, organizacji i obsługi Urzędu oraz obiegu informacji,

2) zarządzanie kadrami, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy za wyjątkiem szkół i przedszkoli,

3) załatwianie skarg, wniosków i uwag wnoszonych przez obywateli, dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

4) współpraca z sołtysami,

5) organizacja i obsługa wyborów powszechnych, referendów, konsultacji społecznych, wyborów do organów jednostki pomocniczej,

6) obsługa informatyczna Urzędu, administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych, zapewnienie rozwoju systemów informatycznych,

7) zapewnienie obsługi gospodarczej i technicznej Urzędu, w tym zabezpieczenie mienia Urzędu,

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz Archiwum Zakładowego,

9) obsługa kancelaryjno-biurowa oraz realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wójta i Zastępcy Wójta, organizacja i obsługa spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń z udziałem Wójta,

10) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy oraz prowadzenie spraw z zakresu wniosków i interpelacji radnych,

11) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji,

12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,

13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców i polityki społecznej, w tym koordynowanie i nadzór nad realizacją kierunków polityki społecznej na terenie Gminy, wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw w zakresie gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii,

14) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zlecaniem podmiotom sektora pozarządowego realizacji zadań publicznych w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej,

15) prowadzenie całokształtu spraw związnych z ewidencją ludności oraz spisem ludności,

16) prowadzenie spraw zwiazanych z dowodami osobistymi, wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dowodów osobistych, prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

17) prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców,

18) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz współpraca z jednostkami ochotniczych staży pożarnych w tym zakresie.