Gminny  Program  Rewitalizacji

dla  Gminy  Grybów


 

ANKIETA Gminny Program Rewitalizacji

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Grybów zawiadamia o: rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2017-2025 Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. na obszarze rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2017-2025

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRYBÓW

 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Grybów zawiadamia o:

rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2016-2022

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 kwietnia 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego Uchwałą nr XXI/ 195/2017 Rady Gminy w Grybowie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji) w formie:

1.Spotkań warsztatowych organizowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2016-2022 oraz zapisanych w nim przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Warsztaty maja na celu zwiększenie udziału interesariuszy
w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji. Harmonogram spotkań warsztatowych:

     -26.04.2017 o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Grybowie ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów.

2.Zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: ug.grybow@pro.onet.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy”;

3.Zbierania uwag ustnych: osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Piotr Piechnik, Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pokój 12 w godzinach pracy urzędu. Adres poczty elektronicznej: ug.grybow@pro.onet.pl,

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2016-2022 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 14 kwietnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Grybowie - www.gminagrybow.pl oraz na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Grybów. Formularz konsultacyjny można pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Grybów w godzinach pracy Urzędu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Grybów. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

-mieszkańcy Gminy,

-mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

-podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

-podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

-jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

-organy władzy publicznej;

-inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2017-2025.