Gminny  Program  Rewitalizacji

dla  Gminy  Grybów


 

Zaproszenie do składania projektów

Wójt Gminy zaprasza do składania propozycji projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów


Szanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grybów na lata 2017-2022. Istotną częścią tego dokumentu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy programu.

W związku z powyższym, zwracam się do Wszystkich Mieszkańców oraz podmiotów z obszaru objętego rewitalizacją z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie propozycji, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno -infrastrukturalnym na terenie obszarów objętych rewitalizacją położonych w m. Biała Niżna i/lub Stróże lub mogących oddziaływać na ww. obszar .

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia- np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania itp.

W razie potrzeby ta sama osoba/ podmiot może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych, remontowo - budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym, czy gospodarczym. Przedmiotem propozycji , mogą być zarówno gotowe projekty , które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze Gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, a więc mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, właściciele i zarządcy nieruchomości, lokalni liderzy.

W przypadku projektów infrastrukturalnych, kartę projektową wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich, kartę wypełnia osoba/podmiot jeżeli proponowany projektu w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 29 marca 2017 r. .Wypełnione karty projektowe można złożyć drogą elektroniczną na adres email: ug.grybow.@pro.onet.pl , drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów lub osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13. Karty projektowe, które nie będą podpisane lub niewyraźnie wypełnione nie będą brane pod uwagę. Wszystkie prawidłowo zgłoszone projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w Gminnym Programie Rewitalizacji.