Dodatek węglowy

Grafika 2

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy (dodatek dla gospdarstw domowych) przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wynosi odpowiednio:
1) 3000 złotych
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP przesłać na ESP /gops_grybow/SkrytkaESP (wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić przez profil zaufany),

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów w godzinach pracy ośrodka.

 

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc

Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy (doc, 0.11MB)

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.04MB 

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy​_pdf.pdf 0.21MB

Załącznik (wypełnić w przypadku większej liczby osób)

Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję jak wypełnić dodatek węglowy
Jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.03MB

 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dofinansowanie UE